Zmień język strony

Oferty praktyk

Herbapol

Data publikacji:

Praktyki zawodowe w roku 2018 – informacja o naborze

Wrocławskie Zakłady Zielarskie “Herbapol” SA oferują studentom ostatnich lat studiów możliwość odbycia bezpłatnych praktyk studenckich, umożliwiających poznanie specyfiki zakładu produkcyjnego oraz zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych.

Program praktyk realizowany będzie w okresie od czerwca do września 2018r.

Wszystkich zainteresowanych odbyciem praktyk zapraszamy do zapoznania się z zasadami naboru na praktyki oraz do udziału w programie.

Zasady naboru na praktyki w roku 2018:

1. Postępowanie rekrutacyjne

1.1 Złożenie kompletu wymaganych dokumentów:

a) podanie skierowane do Zarządu Wrocławskich Zakładów Zielarskich „ Herbapol” SA, podpisane przez studentkę/studenta, zawierające adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu, 2 propozycje terminów odbycia praktyki, preferowane miejsce odbywania praktyki, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WZZ „Herbapol” SA, ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław dla potrzeb realizacji programu praktyk zawodowych organizowanych w 2018 r. oraz na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.”

b) cv
c) zaświadczenie z uczelni potwierdzające formę, rok i kierunek studiów wraz z informacją o średniej ocen uzyskanej w poprzednim roku akademickim
d) program praktyki.

1.2 Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Spółki przy ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław, pokój nr 15 (w godz. od 8.00 do 15.00) lub przesłać na adres e-mail: rekrutacja@wroclaw.herbapol.pl.

1.3 Termin składania dokumentów: zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 23.03.2018r.

1.4 Podania złożone bez wymaganych dokumentów lub bez podpisanej klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

1.5 Informujemy, że skontaktujemy się tylko z osobami, które zostaną zakwalifikowane do odbycia praktyki w WZZ „Herbapol” SA.

2. Informacje organizacyjne

2.1 Praktykanci kwalifikowani są na praktykę indywidualnie, na podstawie złożonych dokumentów oraz ilości wolnych miejsc.

2.2 W przypadku większej liczby zgłoszeń niż ilość miejsc na praktyki zaplanowana na dany rok, organizator praktyk zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych kryteriów kwalifikacyjnych, tj. test aplikacyjny lub rozmowa kwalifikacyjna.

2.3 Zaproponowany przez WZZ „Herbapol” SA termin oraz miejsce odbywania praktyki mogą być różne od wskazanych w podaniu.

2.4 Czas trwania praktyki jest określany w oparciu o wymogi uczelni oraz możliwości organizacyjne WZZ „Herbapol” SA.

2.5 Praktyki realizowane są nieodpłatnie. WZZ „Herbapol” SA nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia w trakcie realizacji praktyk oraz nie refunduje kosztów dojazdu na praktykę.

2.6 Praktykant zakwalifikowany do udziału w programie praktyk zobowiązany jest do dostarczenia najpóźniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki Porozumienia w sprawie organizacji praktyki podpisanego przez uczelnię oraz numeru polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2.7 Praktykanci zakwalifikowani do odbycia praktyki na wydziałach produkcyjnych lub w laboratoriach powinni posiadać aktualne badania sanepidowskie.

2.8 Wszyscy praktykanci realizujący praktyki zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w WZZ „Herbapol” SA zasad porządkowych, w tym regulaminu pracy oraz do starannego i terminowego wykonywania zadań zleconych przez wyznaczonego opiekuna merytorycznego praktyki.

2.9 Na zakończenie praktyki każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki.

3. Kryteria decydujące o przyjęciu na praktyki:

  •   terminowość złożenia podania
  •   ilość miejsc określona na dany rok
  •   średnia ocen za poprzedni rok akademicki
  •   wynik testu aplikacyjnego.

 

Ilość miejsc na praktyki w roku 2018:

Wrocław – Zakład Produkcyjny, Laboratorium – 6
Wrocław – Dział Zapewnienia Jakości – 1
Wrocław – Dział Informatyki – 4
Legnica  – Zakład Produkcyjny, Laboratorium – 3
Legnica  – Dział Utrzymania Ruchu – 2
Stanowice – Laboratorium – 1

 

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru na praktyki udzielane są pod numerem telefonu 71/33-57-325.