Oferty praktyk

Praktyki zawodowe w roku 2024- informacja o naborze

Data publikacji:

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA oferują studentom ostatnich lat studiów, możliwość odbycia bezpłatnych praktyk studenckich, umożliwiających poznanie specyfiki zakładu produkcyjnego oraz zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych.

 

Ilość miejsc na praktyki w roku 2024:

WZZ „Herbapol” SA –Wrocław-Dział Księgowości – 2

WZZ „Herbapol” SA- Wrocław-Dział Informatyki – 1

WZZ „Herbapol” SA- Wrocław-Dział Technologiczny-1

WZZ „Herbapol” SA- Legnica– Sekcja Utrzymania Ruchu-2

WZZ „Herbapol” SA- Legnica– Magazyn surowców i opakowań, Magazyn wyrobów gotowych- 1

WZZ „Herbapol” SA- Legnica– Laboratorium Kontroli Jakości, Pracownia Mikrobiologiczna-1

WZZ „Herbapol” SA- Legnica– Wydział produkcji- 1

WZZ „Herbapol” SA-Stanowice k. Strzegomia – Magazyn Surowców i Opakowań- 1

WZZ „Herbapol” SA-Stanowice k. Strzegomia – Laboratorium Kontroli Jakości – 1

 

Wszystkie osoby  zainteresowane odbyciem praktyk zapraszamy do zapoznania się z zasadami naboru  oraz do udziału w programie.

Zasady naboru na praktyki w roku 2024:

1. Postępowanie rekrutacyjne

1.1 Złożenie kompletu wymaganych dokumentów:

a) podanie skierowane do Zarządu Wrocławskich Zakładów Zielarskich „ Herbapol” SA, podpisane przez studentkę/studenta, zawierające adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu, 2 propozycje terminów odbycia praktyki, preferowane miejsce odbywania praktyki, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym są WZZ „Herbapol” SA, ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław moich danych osobowych dla potrzeb realizacji programu praktyk zawodowych organizowanych w 2024 r , a także na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych z prowadzonymi procesami rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona przeze mnie dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

b) CV
c) zaświadczenie z uczelni potwierdzające formę, rok i kierunek studiów wraz z informacją o średniej ocen uzyskanej w poprzednim roku akademickim
d) program praktyki.

1.2 Dokumenty należy  przesłać na adres e-mail: rekrutacja@wroclaw.herbapol.pl. z dopiskiem „PRAKTYKI ZAWODOWE”

1.3 Termin składania dokumentów: zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2024r.

1.4 Podania złożone bez wymaganych dokumentów lub bez podpisanej klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

1.5 Informujemy, że skontaktujemy się tylko z osobami, które zostaną zakwalifikowane do odbycia praktyki w WZZ „Herbapol” SA.

2. Informacje organizacyjne

2.1 Praktykanci kwalifikowani są na praktykę indywidualnie, na podstawie złożonych dokumentów oraz ilości wolnych miejsc.

2.2 W przypadku większej liczby zgłoszeń niż ilość miejsc na praktyki zaplanowana na dany rok, organizator praktyk zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych kryteriów kwalifikacyjnych, tj. rozmowa kwalifikacyjna.

2.3 Zaproponowany przez WZZ „Herbapol” SA termin oraz miejsce odbywania praktyki mogą być różne od wskazanych w podaniu.

2.4 Czas trwania praktyki jest określany w oparciu o wymogi uczelni oraz możliwości organizacyjne WZZ „Herbapol” SA.

2.5 Praktyki realizowane są nieodpłatnie. WZZ „Herbapol” SA nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia w trakcie realizacji praktyk oraz nie refunduje kosztów dojazdu na praktykę.

2.6 Praktykant zakwalifikowany do udziału w programie praktyk zobowiązany jest do dostarczenia najpóźniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki Porozumienia w sprawie organizacji praktyki podpisanego przez uczelnię oraz numeru polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2.7 Praktykanci zakwalifikowani do odbycia praktyki na wydziałach produkcyjnych lub w laboratoriach powinni posiadać aktualne badania sanepidowskie.

2.8 Wszyscy praktykanci realizujący praktyki zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w WZZ „Herbapol” SA zasad porządkowych, w tym regulaminu pracy oraz do starannego i terminowego wykonywania zadań zleconych przez wyznaczonego opiekuna merytorycznego praktyki.

2.9 Na zakończenie praktyki każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki.

3. Kryteria decydujące o przyjęciu na praktyki:

  •   terminowość złożenia podania
  • ilość miejsc określona na dany rok
  •  średnia ocen za poprzedni rok akademicki
  •  wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru na praktyki udzielane są pod numerem telefonu +48 668 886 381