Scopolan (czopki)

Szanowny Pacjencie.
Leki na receptę może przepisać wyłącznie lekarz.
Jeśli zgubiłeś ulotkę od leku, tu możesz uzyskać jej kopię.
W kwestiach medycznych i dotyczących dawkowania, skonsultuj się z lekarzem.


ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Scopolan

10 mg, czopki
Hyoscini butylbromidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może
im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Scopolan i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem Scopolanu
3. Jak stosować Scopolan
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Scopolan
6. Inne informacje

1. CO TO JEST SCOPOLAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Scopolan jest lekiem zawierającym butylobromek hioscyny o działaniu  rozkurczającym na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i układu moczowo-płciowego.

Wskazania do stosowania
Dolegliwości bólowe w stanach skurczowych przewodu pokarmowego (kolka jelitowa,  zespół jelita drażliwego), dróg żółciowych (kolka wątrobowa), układu moczowo – płciowego (kolka nerkowa, bóle menstruacyjne, hiperrefleksja wypieracza – pęcherz nadreaktywny czyli nietrzymanie moczu spowodowane naglącym parciem).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM SCOPOLANU

Kiedy nie stosować leku Scopolan
Nie należy stosować leku Scopolan jeśli u pacjenta występuje uczulenie na alkaloidy tropanowe i ich pochodne, jaskra z wąskim kątem przesączania, rozrost gruczołu krokowego, zaparcia atoniczne, niedrożność porażenna jelit, zwężenie przełyku, wpustu lub odźwiernika, zwężenie szyi pęcherza moczowego, zaburzenia rytmu serca (częstoskurcz), nużliwość mięśni (myasthenia gravis), patologiczne poszerzenie jelita grubego (megacolon).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Scopolan
Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z chorobą refluksową przełyku, wrzodziejącym zapaleniem jelit, zaburzeniami rytmu serca z szybką czynnością komór, chorobą niedokrwienną serca, ze zwężeniem ujścia mitralnego (jednej zastawek w sercu) oraz u pacjentów w podeszłym wieku.
Lek powinien być przyjmowany tylko doraźnie w stanach skurczowych przewodu pokarmowego i dróg moczowych.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaburzeń ostrości widzenia lub bólu w gałce ocznej spowodowanego wzrostem ciśnienia śródgałkowego należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
Ze względu na możliwość zmniejszenia wydzielania potu lek należy stosować ostrożnie u osób z gorączką.

Stosowanie leku Scopolan z innymi lekami
Należy powiedzieć  lekarzowi  o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (klomipramina, amitryptylina); neuroleptyki z grupy pochodnych fenotiazyny (chloropromazyna, flufenazyna); klozapina i olanzapina; niektóre leki przeciwhistaminowe (przeciwuczuleniowe — np. dimenhydrynat, klemastyna); amantadyna, petydyna i dyzopiramid mogą nasilać działanie cholinolityczne leku Scopolan.
Metoklopramid, cyzapryd mogą zmniejszać hamujący wpływ leku Scopolan na przewód pokarmowy.
Stosowanie leku Scopolan z inhibitorami MAO (niektóre leki stosowane w psychiatrii i chorobie Parkinsona) może spowodować nasilenie działań niepożądanych.

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Brak jest badań klinicznych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania butylobromku hioscyny w okresie ciąży. Leku nie należy stosować w ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Brak jest danych na temat przenikania butylobromku hioscyny do mleka kobiecego. Leki z tej grupy mogą hamować wydzielanie mleka, dlatego też nie zaleca się stosowania leku Scopolan w okresie karmienia piersią.

Stosowanie u dzieci
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Stosowanie u starszych dzieci – patrz punkt 3.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Podczas leczenia nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn, ponieważ lek może powodować zaburzenia sprawności psychofizycznej oraz zaburzenia wzroku.

3. JAK STOSOWAĆ SCOPOLAN

Scopolan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Czopek po wyjęciu z blistra należy wprowadzić do odbytnicy.
Doodbytniczo, dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 do 2 czopków 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci od 6 do 12 lat: 1 czopek 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci od 3 do 6 lat: ¾ czopka 1 raz na dobę.

Zastosowanie większej niż  zalecana dawki leku Scopolan
U ludzi nie obserwowano dotychczas ciężkich objawów zatrucia po jednorazowym ostrym przedawkowaniu.
Jeśli jednak pojawią się objawy takie jak zatrzymanie moczu, suchość w jamie ustnej, tachykardia (przyśpieszenie czynności serca), zawroty głowy i przemijające zaburzenia widzenia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Scopolan
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Scopolan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane występujące niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 osób) – skórne odczyny alergiczne (pokrzywka), suchość w jamie ustnej, zaparcia atoniczne, przyspieszenie akcji serca, obniżenie ciśnienia tętniczego.
Działania niepożądane występujące rzadko ( u mniej niż 1 na 1000 osób) – utrudnienie wydalania moczu, zaburzenia widzenia.
Działania niepożądane o nieokreślonej częstości występowania — nadwrażliwość na substancję czynną, wstrząs anafilaktyczny.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ SCOPOLAN

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Scopolan
Substancją czynną leku jest butylobromek hioscyny – 10 mg
Inne składniki leku to: tłuszcz stały, polisorbat 80, parafina ciekła, woda oczyszczona

Jak wygląda lek Scopolan i co zawiera opakowanie
Lek Scopolan to białe lub kremowe czopki w blistrze z folii PVC/PE.
Masa czopka 2 g.
Opakowanie zawiera 6 czopków.

Podmiot odpowiedzialny
Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego — tel. 71 321 86 04 wew.123

Data zatwierdzenia ulotki: 04.03.2010 r.