Nota prawna

Informacje zamieszczone w Serwisie są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. –  Prawo autorskie i prawa pokrewne ( Dz .U.99/2006 poz. 631 t.j.) i nie mogą być bez pisemnej zgody właściciela kopiowane, modyfikowane i rozpowszechniane przez jej użytkowników.

Serwis, którego właścicielem są Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA może być wykorzystywany przez jego użytkowników, tylko dla ich osobistych potrzeb w formie przeglądania lub drukowania całości bądź poszczególnych fragmentów. Wszystkie podane przez właściciela Serwisu nazwy leków są zarejestrowanymi znakami towarowymi i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. –  Prawo własności przemysłowej ( Dz.U. Nr 119/2003, poz. 1117 z późn. zm.) Biorąc pod uwagę ochronę prawną zagwarantowaną właścicielowi Serwisu, korzystanie przez użytkowników z jego treści nie można rozumieć jako przyznanie licencji lub prawa do korzystania ze znaków towarowych bez konieczności uzyskania pisemnej zgody jego właściciela.

Serwis nie jest również ofertą złożoną przez właściciela w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jego treść może być zmieniana lub uzupełniana w każdym czasie bez uzgadniania z jego użytkownikami.

Do warunków działania i korzystania Serwisu mają zastosowania przepisy praw polskiego.

 

© 2014 Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław; zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS:0000104938. Kapitał zakładowy 4 748 200 zł w całości opłacony. NIP 897-10-01-555