O Herbapolu

Wsparcie

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA od ponad 60 lat troszczą się o zdrowie i wspierają wszystkich potrzebujących, nie tylko poprzez swoją działalność biznesową, ale również prospołeczną.

Pomagamy z potrzeby serca

W JAKI SPOSÓB POMAGAMY?

ZŁOŻENIE WNIOSKU

O wsparcie finansowe / rzeczowe mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.
Wypełniony i podpisany wniosek o udzielenie wsparcia wraz z wymaganymi załącznikami można:

 1. przesłać na adres Biura Zarządu:
  Biuro Zarządu WZZ „Herbapol” SA,
  ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław
 2. złożyć osobiście w Biurze Zarządu
 3. wysłać e-mailem na adres: herbapol@herbapol.pl

Złożenie wniosku o wsparcie (finansowe/rzeczowe) nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
Nie gwarantuje też, że kwota przyznania wsparcia będzie równa oczekiwanej przez Wnioskodawcę.


DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin:

Wzory wniosków:

Wzory oświadczeń:

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

 1. Wnioski o udzielenie wsparcia ocenia i rozpatruje, nie rzadziej niż raz w kwartale, Komisja powołana uchwałą Spółki.
 2. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wsparcia finansowego pomimo, iż wszelkie warunki udzielania wsparcia zostały spełnione przez Wnioskodawcę.
 4. Decyzja w sprawie udzielenia wsparcia jest uznaniowa, co oznacza, iż w przypadku odmowy przyznania wsparcia Wnioskodawca nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń (Wnioskodawcy nie przysługuje prawo odwołania).
 5. Spółka nie ma obowiązku uzasadniania podjętych decyzji i nie jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na wszystkie złożone wnioski.
 6. Spółka powiadamia pisemnie tylko Wnioskodawców, którym przyznano wsparcie.
 7. Spółka nie zawiadamia Wnioskodawcy o odmowie przyznania wsparcia.
 8. Wnioski odrzucone wraz z dołączoną dokumentacją nie będą zwracane Wnioskodawcy

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA

 1. Beneficjent zobowiązany jest do wykorzystania otrzymanego wsparcia finansowego i/lub rzeczowego zgodnie z celem określonym we wniosku.
 2. W przypadku niezrealizowania celu opisanego we wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest do poinformowania Spółki i zwrotu niewykorzystanych środków.
 3. W przypadku otrzymania wsparcia finansowego Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia o wydatkowaniu środków finansowych (zał. nr 4).
 4. Środki z tytułu udzielonego wsparcia wypłacane są wyłącznie na wskazany we wniosku przez Wnioskodawcę numer konta bankowego.


INFORMACJA O PRZYZNANYM WSPARCIU

Wykaz wsparcia

 

Otrzymane podziękowania:
 

Galeria

 

KONTAKT
Biuro Zarządu
tel. 71 33 57 255 lub 71 33 57 225
e-mail: sekretariat@wroclaw.herbapol.pl