O Herbapolu

Wsparcie

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA od ponad 60 lat troszczą się o zdrowie i wspierają wszystkich potrzebujących, nie tylko poprzez swoją działalność biznesową, ale również prospołeczną.

Pomagamy z potrzeby serca.

 

W JAKI SPOSÓB POMAGAMY?

Osoby fizyczne i prawne mogą uzyskać wsparcie w realizacji inicjatyw, projektów, przedsięwzięć w pięciu obszarach:

 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Rozwój nauki i wychowania
 • Działania prospołeczne
 • Pomoc osobom chorym
 • Pomoc poszkodowanym przez katastrofy i klęski żywiołowe

ZŁOŻENIE WNIOSKU:

O wsparcie finansowe i /lub rzeczowe mogą się starać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.
Poprawnie wypełniony i podpisany wniosek o udzielenie wsparcia należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami.

Wzory wniosków dostępne są poniżej:

Wzory oświadczeń:

 

Szczegółowe zasady składania dokumentów, udzielania wsparcia dla osób fizycznych i prawnych oraz obowiązki obdarowanego określone zostały w Regulaminie:

 

Złożenie wniosku o wsparcie (finansowe i/lub rzeczowe) nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
Nie gwarantuje też, że kwota przyznania wsparcia będzie równa oczekiwanej przez Wnioskodawcę.

 

ROZPATRZENIE WNIOSKU:

 1. Wnioski o udzielenie wsparcia ocenia i rozpatruje, nie rzadziej niż raz w kwartale, Komisja powołana uchwałą Spółki.
 2. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wsparcia finansowego pomimo, iż wszelkie warunki udzielania wsparcia zostały spełnione przez Wnioskodawcę.
 4. Decyzja w sprawie udzielenia wsparcia jest uznaniowa, co oznacza, iż w przypadku odmowy przyznania wsparcia Wnioskodawca nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń (Wnioskodawcy nie przysługuje prawo odwołania).
 5. Spółka nie ma obowiązku uzasadniania podjętych decyzji i nie jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na wszystkie złożone wnioski.
 6. Spółka nie zawiadamia Wnioskodawcy o odmowie przyznania wsparcia.
 7. Wnioski odrzucone wraz z dołączoną dokumentacją nie będą zwracane Wnioskodawcy.

 

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest do wykorzystania otrzymanego wsparcia finansowego i/lub rzeczowego zgodnie z celem określonym we wniosku.
 2. W przypadku otrzymania wsparcia finansowego Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia o wydatkowaniu środków finansowych (zał. nr 5).
 3. W przypadku otrzymania darowizny rzeczowej, Wnioskodawca pisemnie potwierdza przyjęcie darowizny w formie oświadczenia (załącznik nr 4).
 4. Środki z tytułu udzielonego wsparcia wypłacane są wyłącznie na wskazany we wniosku przez Wnioskodawcę numer konta bankowego.

 


  

INFORMACJA O PRZYZNANYM WSPARCIU:

Spółka powiadamia pisemnie tylko Wnioskodawców, którym przyznano wsparcie.

Wykaz wsparcia

 

KONTAKT:

Telefon: 71 335 72 55,  71 335 72 25

E-mail: sekretariat@wroclaw.herbapol.pl