• pl
 • en
 • ru
Zmień język strony

Nasze Produkty

Scopolan ® czopki

czopki, lek bez recepty

Scopolan jest lekiem zawierającym butylobromek hioscyny, który znosi stany skurczowe mięśni gładkich w obrębie jamy brzusznej. Działanie rozkurczowe powoduje złagodzenie bolesnych skurczy przewodu pokarmowego, dróg żółciowych oraz układu moczowo – płciowego.

Wskazania do stosowania

Scopolan stosuje się w dolegliwościach bólowych w stanach skurczowych:

 • przewodu pokarmowego (np. skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego),
 • dróg żółciowych (np. kolka żółciowa),
 • układu moczowo – płciowego (np. kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową, bolesne miesiączkowanie).
Przejdź do dedykowanej strony

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek należy stosować wyłącznie doraźnie (w przypadku wystąpienia dolegliwości).

Przed użyciem należy rozerwać trójkątny koniec folii, wyjąć czopek z blistra i wprowadzić do odbytnicy.

 

Zalecana dawka
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

 • doodbytniczo 1 do 2 czopków 2 do 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

 • doodbytniczo 1 czopek 2 do 3 razy na dobę.

Zawsze należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną.
Jeśli objawy będą się utrzymywać dłużej niż 3 dni od rozpoczęcia leczenia lub nasilą się mimo stosowania leku, pacjent powinien przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Scopolan
W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Scopolan, należy natychmiast zwrócić się o poradę do lekarza.
U ludzi nie obserwowano dotychczas ciężkich objawów zatrucia po jednorazowym ostrym przedawkowaniu.
Mogą pojawić się objawy takie jak zatrzymanie moczu, suchość w jamie ustnej, tachykardia (przyspieszenie czynności serca), zawroty głowy i przemijające zaburzenia widzenia.

Pominięcie zastosowania leku Scopolan
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Scopolan
Scopolan należy zażywać tylko w razie potrzeby i należy przerwać jego stosowanie po ustąpieniu objawów.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Scopolan jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną – butylobromek hioscyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Nie należy stosować leku Scopolan jeśli u pacjenta występuje:

 • uczulenie na alkaloidy tropanowe (np. atropinę) i ich pochodne,
 • jaskra z wąskim kątem przesączania (choroba oczu przebiegająca ze wzrostem  ciśnienia śródgałkowego),
 • rozrost prostaty (gruczołu krokowego),
 • zaparcia atoniczne,
 • niedrożność porażenna jelit (zatrzymanie procesu przemieszczania się treści jelitowej),
 • zwężenie przełyku, wpustu lub odźwiernika żołądka,
 • zwężenie szyi pęcherza moczowego,
 • tachykardia (zaburzenia rytmu serca przebiegające z przyspieszeniem czynności serca),
 • nużliwość mięśni (myasthenia gravis) (choroba przebiegająca z upośledzeniem funkcji i znacznym osłabieniem mięśni),
 • patologiczne poszerzenie jelita grubego (megacolon).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek ten powinien być przyjmowany tylko doraźnie (w przypadku wystąpienia dolegliwości) w zalecanych wskazaniach.

Kiedy u pacjenta ból brzucha pojawił się nagle i nie jest znana jego przyczyna oraz jednocześnie występują: gorączka, nudności, wymioty, zmiany rytmu wypróżnień (np. biegunka), ból podczas dotykania brzucha, zmniejszenie ciśnienia krwi, omdlenia lub obecność krwi w kale, pacjent nie powinien zażywać leku bez zasięgnięcia porady lekarza. W celu zbadania przyczyny dolegliwości lekarz zaleci przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych.

Stosowanie leku Scopolan należy omówić z lekarzem, jeśli pacjent cierpi na:

 • chorobę refluksową przełyku (zarzucanie treści żołądkowej do przełyku),
 • wrzodziejące zapalenie jelit,
 • chorobę niedokrwienną serca,
 • zwężenie ujścia mitralnego (jednej z zastawek w sercu).

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaburzeń ostrości widzenia lub bólu w gałce ocznej spowodowanego wzrostem ciśnienia śródgałkowego należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Ze względu na możliwość zmniejszenia wydzielania potu lek należy stosować ostrożnie u osób z gorączką.

Dzieci i młodzież
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Stosowanie u starszych dzieci – patrz „Jak stosować lek Scopolan czopki”

Lek Scopolan a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Przed rozpoczęciem zażywania leku Scopolan należy poradzić się lekarza w przypadku stosowania:

 • trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych – klomipraminy, amitryptyliny (leków stosowanych w leczeniu depresji),
 • neuroleptyków (leków przeciwpsychotycznych) z grupy pochodnych fenotiazyny – chloropromazyny, flufenazyny; a także klozapiny i olanzapiny,
 • inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) np. selegiliny, moklobemidu (niektóre leki stosowane w leczeniu depresji i choroby Parkinsona),
 • leków przeciwhistaminowych (przeciwuczuleniowych) np. dimenhydrynatu, klemastyny,
 • amantadyny (leku stosowanego w leczeniu choroby Parkinsona),
 • petydyny (leku stosowanego w silnym i długotrwałym bólu),
 • dyzopiramidu (leku przeciwarytmicznego, stosowanego w leczeniu nieregularnej pracy serca),
 • innych leków cholinolitycznych, takich jak ipratropium lub tiotropium (leki stosowane w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) lub innych podobnych do atropiny,
 • leków blokujących receptory dopaminowe, np. metoklopramidu (leku stosowanego w zaburzeniach czynności żołądka),
 • leków beta-adrenergicznych (stosowanych w leczeniu duszności i astmy).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Brak jest badań klinicznych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania butylobromku hioscyny w okresie ciąży. Leku nie należy stosować w ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią
Brak jest danych na temat przenikania butylobromku hioscyny do mleka kobiecego. Leki z tej grupy mogą hamować wydzielanie mleka, dlatego też nie zaleca się stosowania leku Scopolan w okresie karmienia piersią.

Wpływ na płodność nie jest znany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Podczas leczenia nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, ponieważ lek może powodować zaburzenia sprawności psychofizycznej oraz zaburzenia wzroku.

 

Jak każdy lek, Scopolan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Produkt leczniczy stosowany w zalecanych dawkach terapeutycznych jest dobrze tolerowany, a mogące wystąpić objawy niepożądane mają umiarkowane nasilenie.

Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów oraz częstością występowania: niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów); rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów ); nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Podczas stosowania leku Scopolan mogą wystąpić:

zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rumień, pieczenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka, obrzęk – niezbyt często;

zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej, zaparcia – niezbyt często;

zaburzenia serca: tachykardia (przyspieszenie akcji serca) – niezbyt często;

zaburzenia naczyniowe: hipotensja (niedociśnienie) – niezbyt często;

zaburzenia nerek i dróg moczowych: anuria (zatrzymanie wydalania moczu)– rzadko;

zaburzenia oka: zaburzenia widzenia – rzadko;

zaburzenia układu immunologicznego: reakcje anafilaktyczne (alergiczne), wstrząs anafilaktyczny (nagła i ciężka reakcja alergiczna charakteryzująca się trudnościami w oddychaniu, znacznym spadkiem  ciśnienia tętniczego, obrzękiem, wysypką) – częstość nieznana.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Substancją czynną leku jest butylobromek hioscyny – 10 mg

Substancje pomocnicze to: tłuszcz stały, polisorbat 80, parafina ciekła, woda oczyszczona.

 

Wielkość opakowania: 6 czopków.


Poznaj roślinę