Procedura zgłoszeń wewnętrznych

Działając w oparciu o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa oraz Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Zarząd Spółki wprowadził Procedurę zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa we Wrocławskich Zakładach Zielarskich „Herbapol” Spółka Akcyjna.

Osoba dokonująca zgłoszenia zobowiązana jest do zapoznania się z treścią następujących dokumentów:

1) Procedurą zgłoszeń wewnętrznych

[plik PDF]

2) Formularzem zgłoszeń wewnętrznych naruszenia

[plik PDF]

3) Klauzulą informacyjną dotyczącą zgłaszania wewnętrznych naruszeń prawa

[plik PDF]

Zgłoszenia naruszenia prawa można dokonać w formie papierowej na Formularzu zgłoszeń wewnętrznych:

1) w formie listownej na adres: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A., ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie wewnętrzne – do rąk własnych Podmiotu Rejestrującego Zgłoszenie

Ważne: Proszę nie podawać danych osobowych nadawcy na kopercie.

2) osobiście w Biurze Zarządu zlokalizowanym przy ul. św. Mikołaja 65/68 we Wrocławiu, pokój 23.


Organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia, osobom powiązanym ze zgłaszającym oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.